Regulamin

serwisu www.twojadobranocka.pl

 

§ 1

Dane identyfikujące przedsiębiorcę

 1. Przedsiębiorcą oferującym świadczenia za pośrednictwem serwisu www.twojadobranocka.pl jest Agnieszka Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Piotrowska DobraNocka, pod adresem: ul. Zagięta 15, 04-847 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9570529239, REGON 140069747.
 2. W sprawach związanych z korzystaniem z serwisu twojadobranocka.pl, w tym w sprawach związanych z umowami zawieranymi za jego pośrednictwem oraz w przypadku problemów z jego funkcjonowaniem, można się kontaktować pod adresem e-mail: info@twojadobranocka.pl.

 

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. Przedsiębiorca – Agnieszka Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Piotrowska DobraNocka, pod adresem: ul. Zagięta 15, 04-847 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9570529239, REGON 140069747;
 2. Regulamin – obowiązująca wersja niniejszego regulaminu wraz z załącznikami;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Przedsiębiorcą Umowę Świadczenia Odpłatnego. Za Klienta uważany jest również Konsument, jeżeli spełnia przesłanki określone w Ustawie o prawach konsumenta;
 4. Konspekt – dokument zawierający hasłowe opracowanie wytycznych mających na celu rozwiązanie problemów ze snem dziecka
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Przedsiębiorcą umowę, której przedmiotem są świadczenia niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej;
 6. Plan Nauki Zasypiania – dokument zawierający szczegółowe opracowanie wytycznych mających na celu rozwiązanie problemów ze snem dziecka
 7. Umowa Świadczenia Odpłatnego – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Przedsiębiorcą, na skutek złożenia Zamówienia, której przedmiotem są świadczenia odpłatne oferowane przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Serwisu;
 8. Umowa Użytkownika – umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawierana pomiędzy Przedsiębiorcą a Użytkownikiem, na skutek rejestracji konta Użytkownika i akceptacji Regulaminu;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, na skorzystanie ze wskazanych w nim odpłatnych świadczeń oferowanych przez Przedsiębiorcę;
 10. Dowód Zakupu – faktura, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 12. Użytkownik – każdy osoba, która zarejestrowała konto umożliwiające uzyskanie dostępu do materiałów zamieszczonych na stronach Serwisu oraz pozostałych świadczeń udostępnianych lub zamawianych za jego pośrednictwem.
 13. Serwis – serwis umieszczony w domenie www.twojadobranocka.pl oraz jej sub-domenach.

 

§ 3

Zakres zastosowania

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki techniczne i zasady korzystania z Serwisu oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1422) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Świadczeniami oferowanymi za pośrednictwem Serwisu są w szczególności:
  • możliwość przeglądania i odczytywania materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Przedsiębiorcę w ramach dostępu bezpłatnego lub płatnego. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym (dalej: „Przeglądanie”);
  • wsparcie w zakresie prawidłowych nawyków, higieny i bezpiecznego snu u dzieci w wieku 0-6 lat poprzez opracowanie przez Konsultantkę ds. Snu Dziecka certyfikowaną przez amerykański Family Sleep Institute, wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz omówienie i pomoc we wdrożeniu Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu (dalej: „Współpraca Indywidualna”);
  • możliwość nieodpłatnego lub płatnego korzystania ze szkoleń webinarowych, udostępnianych przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie (dalej: „Szkolenia”).
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

 1. urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową, np.: Microsoft Internet Explorer 8 lub wyższą, Mozilla Firefox 4 lub wyższą, Safari 4.0 i wyższą,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (email).

 

§ 5

Dostęp

 1. Dostęp do niektórych świadczeń lub niektórych części świadczeń Serwisu może być uzależniony od:
  • złożenia Zamówienia;
  • dokonania zapłaty;
  • wyrażenia zgód, o których mowa w Regulaminie;
  • zarejestrowania konta Użytkownika lub zalogowania.

  Zakres tych świadczeń jest określony na stronach Serwisu.

 2. Zarejestrowania konta Użytkownika i zalogowanie jest wymagane w każdym przypadku innym niż Przeglądanie materiałów ogólnodostępnych (tj. nieodpłatnych) na stronach Serwisu. Zarejestrowanie konta Użytkownika jest nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Użytkownika z Przedsiębiorcą Umowy Użytkownika.
 3. Dostęp do świadczenia wymagającego zalogowania możliwy jest od chwili przesłania loginu i hasła przez Przedsiębiorcę pod adres e-mail Użytkownika. Każde kolejne logowanie odbywa się̨ przy użyciu powyższych danych albo zmienionych następnie za pomocą̨ ustawień́ konta Użytkownika.
 4. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować́ z prowadzenia konta Użytkownika i zażądać́ jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są̨ pobierane jakiekolwiek opłaty.
 5. Przedsiębiorca ma prawo odmówić dostępu do świadczeń, jeśli dane przesłane przez Klienta są niepoprawne lub niezupełne.

 

§ 6

Złożenie Zamówienia

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto i podane są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich takich jak np. koszt sprzętu komputerowego lub połączenia z Internetem.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Zamówienie staje się skuteczne z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia (tj. podania danych kontaktowych i adresowych niezbędnych do zrealizowania Umowy Świadczenia Odpłatnego i przekazywania informacji oraz wybór świadczenia), pod warunkiem zaakceptowania Regulaminu i potwierdzenia chęci złożenia Zamówienia, które pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny.
 4. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z podpisaniem Umowy Świadczenia Odpłatnego.
 5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędne dane w formularzu Zamówienia.

 

§ 7

Płatność

 1. Po złożeniu Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy podany w formularzu Zamówienia.
 2. Do każdej Umowy Świadczenia Odpłatnego Przedsiębiorca wystawia fakturę.

 

§ 8

Zasady uzyskiwania świadczeń odpłatnych

 1. Świadczenia odpłatne są dostępne dla Klientów, którzy złożyli Zamówienie poprzez formularz Zamówienia na stronie twojadobranocka.pl, złożyli niezbędne oświadczenia wskazane w formularzu Zamówienia oraz dokonali zapłaty ceny.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do Szkoleń i Przeglądania odpłatnego jest podanie w formularzu Zamówienia prawidłowych danych osobowych.
 3. Dostęp do odpłatnych Szkoleń i Przeglądania Klient uzyskuje po zalogowaniu się do konta Użytkownika z podaniem hasła, przekazanego przez Przedsiębiorcę po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji konta Użytkownika.
 4. Użytkownik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a Serwisem, a w przypadku świadczeń odpłatnych także koszt takiego świadczenia.
 5. Aby wziąć udział w Szkoleniu prowadzonym „na żywo” za pośrednictwem platformy Clickmeeting lub aby odtwarzać nagrania Szkoleń za pośrednictwem platformy Vimeo , sprzęt oraz oprogramowanie z których korzysta Użytkownik muszą spełniać następujące warunki:
  • procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  • 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
  • internet o prędkości co najmniej 5 mb/s
  • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS
  • najbardziej aktualne oficjalne wersje przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • aby wziąć udział w Szkoleniu „na żywo” na wybranych urządzeniach mobilnych, wymagane jest pobranie odpowiedniej, bezpłatnej aplikacji Clickmeeting ze sklepu internetowego iTunes lub Google Play. Do korzystania z serwisu w pełnym zakresie audio-wideo niezbędne jest podłączenie w czasie konferencji prawidłowo działających słuchawek lub głośników oraz mikrofonu. Urządzenia te nie powinny być jednocześnie używane przez jakiekolwiek inne aplikacje
  • aby odtwarzać nagrania ze Szkoleń za pośrednictwem platformy Vimeo na wybranych urządzeniach mobilnych konieczny jest system operacyjny Android wersja 5.0+ lub iOS wersja 9.3.5+

 

§ 9

Szczegółowe zasady Współpracy Indywidualnej

 1. Przedsiębiorca zrealizuje świadczenia w ramach Współpracy Indywidualnej osobiście lub przez wskazanych konsultantów.
 2. Dostarczenie Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu nastąpi w terminie 10 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Klient w ciągu 5 dni roboczych zapozna się z jego treścią, a swoje ewentualne pytania lub wątpliwości go dotyczące przedstawi w trakcie rozmowy telefonicznej/Skype poprzedzającej wdrożenie Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu.
 3. Zapłata ceny podanej na stronach Serwisu nastąpi w terminie 3 dni od przesłania Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu, a przed jego omówieniem i wdrożeniem.
 4. Przedsiębiorca lub wskazany przez niego konsultant będzie gotowy do omówienia Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu oraz wsparcia Klienta podczas jego wdrażania w ciągu 24 godzin od wpłynięcia płatności na rachunek Przedsiębiorcy.
 5. Wdrożenia Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu winno rozpocząć się w terminie wybranym przez Klienta, nie później jednak niż ciągu 30 dni od otrzymania Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu, odpowiednio.
 6. Złożenie Zamówienia na Współpracę Indywidualną uzależnione jest od złożenia oświadczenia, że Klient skonsultował się z pediatrą dziecka i nie istnieją żadne medyczne przeciwwskazania (np. bezdech senny, wada serca, astma, alergie, refluks, słabe przybieranie na wadze itp.) do rozpoczęcia wdrażania Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu. Klient ponadto zobowiązuje się poinformować Przedsiębiorcę, jeśli w trakcie wdrażania Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu pojawią się jakiekolwiek problemy dziecka ze zdrowiem (np. gorączka, przeziębienie, infekcja ucha itp.) w celu przerwania wdrażania Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu. Wznowienie wdrażania Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu nastąpi bezzwłocznie po powrocie dziecka do pełni zdrowia, co zostanie potwierdzone przez Klienta opinią pediatry.

 

§ 10

Pozostałe zasady korzystania z Serwisu

 1. Poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Przedsiębiorcę w Serwisie.
 2. Użytkownik publikujący jakiekolwiek treści w Serwisie powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie i/lub rozpowszechnianie ich wizerunku.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich. Użytkownikowi, który naruszy powyższy zakaz zostanie ograniczona możliwość korzystania z konta w Serwisie, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.
 4. Użytkownik, który za pomocą e-mail lub chatu zadaje pytania merytoryczne skierowane do Przedsiębiorcy, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Przedsiębiorcę w Serwisie oraz na oznaczenie ich imieniem i nazwiskiem Użytkownika.
 5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi umieszczane przez Użytkowników na forach i czatach i zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
 6. Przedsiębiorca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Szkolenia, w szczególności Przedsiębiorca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą transmisji danych dotrą do Uczestnika w niezakłóconej, kompletnej i pełnej formie oraz bez opóźnień. W przypadku zakłóceń lub innych wad, które wystąpią z winy Przedsiębiorcy, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w trybie, określonym w § 13 Regulaminu.

 

§ 11

Rozwiązanie i wypowiedzenie

 1. Do rozwiązania Umowy Świadczenia Odpłatnego może dojść za porozumieniem stron.
 2. W przypadku, o którym w § 11 ust. 1 Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili rozwiązania Umowy Świadczenia Odpłatnego. W celu wyrażenia woli wypowiedzenia Umowy Świadczenia Odpłatnego należy wysłać e-mail pod adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu z prośbą o rezygnację z wskazanego świadczenia.
 3. W przypadku, jeśli do rozpoczęcia wdrożenia Planu Nauki Zasypiania lub Konspektu (odpowiednio) nie dojdzie w terminie wskazanym w § 9 ust. 5 z przyczyn leżących po stronie Klienta, Umowa Świadczenia Odpłatnego, której przedmiotem jest wybrany wariant Współpracy Indywidualnej, zostaje rozwiązana, a Przedsiębiorca tym samym zostaje zwolniony z obowiązku jego omówienia (jeśli nie nastąpiło to wcześniej) oraz wsparcia Klienta w trakcie jego wdrażania. Przedsiębiorca nie będzie obowiązany do zwrotu na rzecz Klienta żadnych otrzymanych świadczeń.
 4. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy Użytkownika za pośrednictwem funkcji „usuń konto” po zalogowaniu do konta Użytkownika. Wypowiedzenie Umowy Użytkownika nie stanowi wypowiedzenia Umowy Świadczenia Odpłatnego.

 

§ 12

Odstąpienie od umowy

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Umów Świadczenia Odpłatnego zawieranych przez Konsumentów.
 2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 3. Dla umów, w wykonaniu których Przedsiębiorca nie wydaje rzeczy będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Klient może odstąpić od umowy, przesyłając Przedsiębiorcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać z formularza oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 6. Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Po spełnieniu świadczenia, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy zamawiając dostęp do usługi lub treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zażądali rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia.
 8. Jeżeli zamawiając dostęp do usługi Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.
 9. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 

§ 13

Reklamacje

 1. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana lub usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Przedsiębiorcy kontakt z Klientem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem Dowodu Zakupu.
 3. Przedsiębiorca może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Przedsiębiorca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

 

§ 14

Polityka prywatności. Dane osobowe

 1. Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy świadczenia usług lub uzyskania dostępu do Szkolenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  • nazwisko i imiona Usługobiorcy,
  • numer NIP,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • data urodzenia,
  • dane zawarte w Formularzu zapisu na szkolenie,
  • dane zawarte w Kwestionariuszu Dobra Nocka Baby Sleep Solutions – na podstawie odrębnej zgody.
 3. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Piotrowska DobraNocka, z siedzibą ul. Zagięta 15, 04-847 Warszawa.
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO w celu przedstawienia oferty, zawarcia przez Państwa umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora i wykonania tej Umowy, a także w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 6. Dane o stanie zdrowia, zbierane oraz przetwarzane w celu oceny możliwości zawarcia Umowy, wykonania Umowy, w tym m.in. sporządzenia Planu Nauki Zasypiania oraz jego wdrożenia, będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody – art. 9 ust.2 pkt 1 RODO
 7. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych Usługobiorcy osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Usługobiorcę umowy z Administratorem. W związku z tym dane osobowe Usługobiorcy mogą być́ przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a Podwykonawcami. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sadów, organów i instytucji.
 8. Dane osobowe Usługobiorcy nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe Usługobiorcy pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy, a w przypadku gdy nie dojdzie do jej zawarcia do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym ostatni raz następował kontakt z Administratorem.
 10. W przypadku zawarcia Umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres jej trwania, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa Umowy.
 11. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

§ 15

Polityka prywatności. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Usługobiorcy przysługują następujące prawa:

 1. Usługobiorca może w każdej chwili wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Usługobiorcę celu przetwarzania i może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili żądać abyśmy usunęli jego dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że dane Usługobiorcy nie będą przez nas przetwarzane.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych co oznacza, że dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Usługobiorca może zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali jego dane osobowe, wysyłając maila na adres e-mail Usługodawcy podany na stronie internetowej.
 6. Usługobiorca jest uprawniony do żądania od Usługodawcy informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
 7. Usługodawca jest obowiązany poinformować nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez siebie działaniach.

 

§ 16

Pliki cookies

 1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Usługobiorca ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 3. Dla korzystania ze strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

 

§ 17

Prawa autorskie

 1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, materiałów szkoleniowych i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie lub przekazanych użytkownikowi w wyniku wykonania Umowy Świadczenia Odpłatnego (dalej jako „Utwory”) nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Utworów oraz baz danych w nim zawartych. Przedsiębiorca zastrzega pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do takich Utworów i baz danych. Zabronione jest w szczególności:
  • dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych Utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach lub przekazanych przez Przedsiębiorcę w wyniku wykonania umowy;
  • rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie lub przekazanych przez Przedsiębiorcę w wyniku wykonania umowy, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych Utworów na jakiekolwiek tematy;
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz Utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Przedsiębiorcy oraz podmiotów, których Utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Przedsiębiorcą – są udostępniane w Serwisie.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie Utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie lub przekazanych przez Przedsiębiorcę w wyniku wykonania umowy bez uprzedniej wyraźnej zgody Przedsiębiorcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Przedsiębiorcy (lub podmiotów, których Utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z Przedsiębiorcą są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie Utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

 

§ 18

Zastrzeżenia

 1. Wszystkie informacje i porady udzielane przez Przedsiębiorcę mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie mogą zastępować profesjonalnej porady lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka należy skontaktować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
 2. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby porady i informacje przedstawione podczas konsultacji były jak najbardziej wyczerpujące, rzetelne i aktualne, jednak nie gwarantuje ich skuteczności. W szczególności Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia mogące wyniknąć wskutek zastosowania się do porad i informacji uzyskanych w trakcie konsultacji czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
 3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny WWW w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. O terminie i czasie trwania przerwy Przedsiębiorca poinformuje komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu.
 4. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.

 

§ 19

Zmiana Regulaminu

 1. Przedsiębiorca ma prawo dokonywać zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Klientów, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Przedsiębiorcę usług odpłatnych.
 2. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020r.

 

§ 20

Dodatkowe informacje

 1. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 2. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 3. Przedsiębiorca nie zapewnia usług posprzedażnych.
 4. Przedsiębiorca nie zapewnia możliwości skorzystania przez kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Przedsiębiorca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Przedsiębiorcy.

ZAŁĄCZNIK

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Należy wydrukować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
Koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0